– Dostępne e-usługi

 

U.01 Przyjęcie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy EGiB https://glogow.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=P1/p

 

U.02 Przyjęcie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy BDOT500 https://glogow.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=P7
U.03 Przyjęcie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy GESUT https://glogow.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=P5
U.04 Przyjęcie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy BDSOG https://glogow.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=P6
U.05 Przyjęcie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy RCiWN https://glogow.geoportal2.pl/map/rciwn
U.06 Przyjęcie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków https://glogow.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=P3/ee
U.07 Przyjęcie wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej https://glogow.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=P3/ze
U.08 Udostępnienie rejestrów i kartotek https://glogow.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=P2
U.09 Przyjęcie wniosku o udostępnienie w postaci elektronicznej zbiorów danych zgodnie z art.40a ust.2 pkt 4 a i b PGiK https://glogow.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=Art15
U.10 Przyjęcie wniosku o ujawnienie lub wykreślenie w EGiB umów dzierżawy https://glogow.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=Dzier
U.11 Przyjęcie wniosku o wydanie wypisu lub wypisu i wyrysu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków https://glogow.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=EGiB
U.12 Przyjęcie wniosku w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu https://glogow.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=ZUD/p
U.13 Przyjęcie wniosku w sprawie zgłoszenia lub uzupełnienia pracy geodezyjnej/kartograficznej https://glogow.geoportal2.pl/map/osrodek
U.14 Przyjęcie wniosku zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art.22 ust.2 – PGiK https://glogow.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=ZD
U.15 Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych https://glogow.geoportal2.pl/map/osrodek
U16 Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych https://glogow.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=UD
U.17 Przyjęcie wniosku o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art.24 ust.2b pkt.1 https://glogow.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=Aktual
U.18 Przyjęcie wniosku o przeprowadzenie aktualizacji klasyfikacji gruntów https://glogow.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=KG
U.19 Usługa udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego https://glogow.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=P8
Usługa WMS http://glogow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
Usługa WFS http://glogow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php

Projekt: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG
dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne

Logo PEUG

Back to top