– Informacja dotycząca map na terenie obrębów Dobrzejowice, Nielubia, Kromolin, Kłoda

Informujemy, że od 02.12.2019 na terenie obrębów Dobrzejowice, Nielubia, Kromolin, Kłoda dostępne są mapy wektorowe. Od tego momentu nie można korzystać z map rastrowych.

Projekt: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG
dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne

Logo PEUG

Back to top