Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego o kartograficznego
Rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
Rozporządzenie w sprawie formularzy dotyczących zgłoszenia prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Rozporządzenie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
Rozporządzenie w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT
Rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego