– Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), artykułu 13:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21.
  tel. 76 72 72 580
 2. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości skorzystania z usług PODGiK.
 3. W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): Tomasz Wadas e-mail: iod@glogow.org
 4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań PODGiK.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/a danych osobowych są:
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.
 • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej. 
 • Ustawa z dnia  26 listopada 2015 r. Prawo zamówień publicznych.
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
 • Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 • Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
 • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze.
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.
 • Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.
 • Rozporządzenie z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru dokumentu obliczenia opłaty.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
  i rozpatrywania skarg i wniosków.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego.
 1. Odbiorca lub kategoria odbiorców: Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 2. Dane przechowywane będą przez okres zgodny z wymaganiami ustaw.

 3. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania.

 4. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

 5. Pan/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Projekt: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG
dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne

Logo PEUG

Back to top