– GEOBID

Realizowana w Geoportalu usługa przeglądania danych przestrzennych, w oparciu o art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r.,  jest powszechna i nieodpłatna, jeśli nie jest wykorzystywana w celach zarobkowych.

Użytkownik może, gasząc i zaświecając poszczególne warstwy tematyczne, a także posługując się podstawowym paskiem narzędzi, przeglądać dane przestrzenne. Może uzyskiwać podstawowe informacje o obiektach przestrzennych oraz lokalizować się na mapie poprzez podanie współrzędnych, numerów działek czy adresu.

Usługa działa w trybie natychmiastowym 24 godziny/7 dni w tygodniu.

Read more Geoportal powiatowy

Projekt: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG
dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne

Logo PEUG

Back to top